Postup krokov na poukázanie 2% dane z príjmov pre právnické osoby

Právnické osoby môžu poukázať 2% z dane v prospech jedného, alebo viacerých prijímateľov 2%, ktorí sú uvedení v Zozname prijímateľov 2% na daný rok, pričom minimálna výška na jedného prijímateľa musí byť aspoň 8,30 €. Právnické osoby nemajú samostatné tlačivo "Vyhlásenie", ale 2% zo zaplatenej dane poukazujú priamo prostredníctvom daňového priznania, kde sú na to uvedené špeciálne kolónky.

V prípade, že ste právnická osoba a rozhodnete sa poukázať Vaše 2% zo zaplatenej dane v prospech nášho Klubu slovenských turistov Sliač postupujte nasledovne:

Údaje o prijímateľovi 2%

Obchodné meno, alebo názov
12
Klub Slovenských turistov Sliač
Sídlo
13
962 31 Sliač, zastúpené predsedom občianskeho združenia Jaroslavom Sarvašom, bytom Sliač - Rybáre, J. Cikkera 231/14
Právna Forma Identifikačné číslo prijímateľa ( IČO / SID )
14
občianske združenie
15
0
0
6
2
5
5
3
1
/
  1. Vyberte si prijímateľa, alebo prijímateľov zo Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2010. Právnické osoby môžu poukázať 2% z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8,30 €.
  2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 2%, musí však byť splnená podmienka minimálne 8,30 € na jedného prijímateľa.
  3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 3 prijímateľov. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete v Zozname prijímateľov pri organizácií/organizáciách, ktorú/é ste si vybrali.
  4. Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (vzor prílohy) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať.
  5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
  6. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.
Tlačivá k stiahnutiu
Poznámky

Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.

Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivo, čiže ani samotné tlačivo Vyhlásenia pre právnické osoby už nepodávate.

IČO prijímateľa sa do koloniek vypisuje zľava

Created by Ján Knoška © 2009 - all right reserved